Dr. Justyna Olas-Apelt

Wissenschaftler*in

Leiterin der Forschungsgruppe Leitung der FG FUNCT.JR

Programmbereich FUNCT Forschungsgruppe FUNCT.JRForschungserfahrungProfessional Activities and MembershipsProjekte